اخبار کمیته دارویی

دسته بندی اخبار انجمن


۲۲ مرداد ۱۴۰۰سایت انجمن صنعت پخش استان اردبیل در حال ظراحی و راه اندازی نهایی است

نظر به دریافت نامه نقل و انتقال داروخانه های مذکور شرکت محترم عضو انجمن در اسرع وقت اعلام بدهی در قالب فرمت ارائه شده ارسال فرمایند.


Search
Side Widget
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!